Wideokonferencja, mająca na celu zapoznanie się z dotychczasowymi wynikami pomiarów średniorocznego stężenia radonu w budynkach w naszym kraju

Główny Inspektor Sanitarny zaprosił członków Zespołu do spraw krajowego planu działania w przypadku narażenia na radon w tym przedstawicieli Centrum Radonowego, do udziału w dniu 1 lutego br. w wideokonferencji, mającej na celu zapoznanie się z dotychczasowymi wynikami pomiarów średniorocznego stężenia radonu w budynkach w naszym kraju. Wykonawca, wyłoniony w ramach przeprowadzonego przetargu (firma ACTE, spółka z o.o.) przedstawił bardzo wstępną analizę uzyskanych dotychczas wyników pomiarów. Ustalono, że dyskusja na temat sugestii dotyczących wyboru terenów, na których będą kontynuowane badania oraz ewentualnych korekt strategii pomiarowej, będzie przeprowadzona po zapoznaniu się z raportem zawierającym wszystkie wyniki pomiarów za rok 2020 i ich pełną analizę.

Skip to content