Kim jesteśmy

Pozarządowa Międzynarodowa Sieć Naukowa – Centrum Radonowe zrzesza instytuty i uczelnie zajmujące się szeroko rozumianą tematyką radonową.

Centrum Radonowe powstało 26 marca 2002 r .

Instytucje tworzące Centrum Radonowe tworzą płaszczyznę współpracy naukowej w zakresie ochrony radiologicznej w środowisku pracy i miejscach zamieszkania. Od wielu lat członkowie Centrum aktywnie uczestniczą w pracach badawczych i pomiarowych oraz prowadzą działalność edukacyjno – informacyjną dla społeczeństwa w dziedzinie promieniotwórczości w środowisku.

W projektach indywidualnych Członków Sieci oraz wspólnych Centrum prowadzone są badania aspektów geologicznych, meteorologicznych oraz technicznych, mających wpływ na poziom ryzyka radonowego w naszym kraju. Realizowane były również wspólne projekty, których wyniki dały istotny wkład do wiedzy na temat zagrożenia wynikającego z ekspozycji na radon w mieszkaniach i miejscach pracy. Należy podkreślić udział Centrum w tworzeniu europejskiej Mapy Ryzyka Radonowego.

Dzięki współpracy Instytucji tworzących Sieć przeprowadzane są pomiary porównawcze stężeń radonu w powietrzu oraz w wodzie.

Skip to content