Międzylaboratoryjne pomiary porównawcze stężeń radonu w powietrzu

Główny Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1593, z późn. zm.), zorganizował międzylaboratoryjne pomiary porównawcze stężeń radonu w powietrzu. Przeprowadzenie pomiarów powierzono następującym instytucjom, członkom Centrum Radonowego:

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa

Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków

Detektory śladowe uczestników pomiarów porównawczych były eksponowane w komorach radonowych wyżej wymienionych instytucji.
Raport końcowy, wraz z oceną wyników uzyskanych przez poszczególnych uczestników, będzie przesłany Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, zgodnie z ustalonym harmonogramem międzylaboratoryjnych pomiarów porównawczych.

Skip to content